top of page

Algemene voorwaarden Flowcreator

1. Algemeen

Alle rechtsverhoudingen tussen Flowcreator BV, bedrijfstak Flowcreator, met maatschappelijke zetel te Iepersestraat 433, 8800 Roeselare, met ondernemingsnummer 0770.489.014, RPR Gent (afdeling Kortrijk) (verder genaamd ‘Flowcreator’) en de opdrachtgever worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden.

Flowcreator biedt als zelfstandig dienstverlener Virtual Office and Automation Support Assistant diensten aan. De specifieke diensten die de opdrachtgever zal afnemen staan vermeld in de offerte. De voorwaarden aangaande deze specifieke diensten staan vermeld in bijlage en hebben in geval van conflict voorrang op deze algemene voorwaarden.

Meer informatie kan telefonisch opgevraagd worden via 0496/269121 of per mail via hilde@flowcreator.be.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel tegenstelbaar aan Flowcreator indien zij deze voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de offerte. In geval van conflict tussen de bepalingen van de offerte en de bepalingen van de algemene voorwaarden hebben de bepalingen van de offerte voorrang. De bepalingen van de offerte hebben ook voorrang op de bijzondere bepalingen aangaande specifieke diensten.

Voor zover de opdrachtgever algemene voorwaarden voor haar leveranciers of dienstverleners heeft, worden zij integraal uitgesloten.

Flowcreator behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde versie zal slechts op reeds lopende overeenkomsten van toepassing worden voor zover deze nieuwe voorwaarden uitdrukkelijk door de opdrachtgever worden aanvaard.

Deze algemene voorwaarden werden voor het laatst op 4 maart 2023 geüpdatet.

2. Offerte

Een offerte van Flowcreator is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht bij Flowcreator en is slechts geldig ten aanzien van de persoon/personen aan wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van dertig (30) dagen na datum van de offerte.

Flowcreator heeft vóór de aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever het recht om fouten in een offerte recht te zetten of de offerte in te trekken. De offerte is gebaseerd op de gegevens die de opdrachtgever heeft verstrekt. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten. Kennelijke fouten in de offerte binden Flowcreator niet.

Indien de opdrachtgever vragen heeft over het aanbod of wanneer hij twijfelt over de verstrekte informatie is het aangewezen dat de opdrachtgever steeds voorafgaand aan de bevestiging van de offerte contact opneemt met Flowcreator op het e-mailadres hilde@flowcreator.be.

Offertes omvatten enkel de opdrachten erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk ingevolge een wijziging van de opdracht door de opdrachtgever, door onvoorziene omstandigheden of enige andere reden.

De aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte is onherroepelijk.

3.  Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst komt pas tot stand na de aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever. Flowcreator zal evenwel pas tot uitvoering van de opdracht overgaan indien ook het eventueel gevraagde voorschot is betaald op de bankrekening van Flowcreator.

Eventuele aanvullingen of andere wijzigingen van de opdracht zijn eveneens pas geldig na schriftelijke bevestiging hiervan door Flowcreator. Deze wijzigingen kunnen uiteraard ook een invloed hebben op het kostenplaatje.

Door zijn aanvaarding erkent de opdrachtgever volledig geïnformeerd te zijn over alle aspecten van de diensten.

4.  Verwerking van persoonsgegevens

Flowcreator verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke privacy wetgeving. Het privacy beleid kan steeds op eerste verzoek worden bekomen. De verwerkersvoorwaarden maken eveneens deel uit van de offerte voor als wanneer Flowcreator persoonsgegevens zou verwerken namens de opdrachtgever.

De opdrachtgever-onderneming geeft aan Flowcreator de toestemming om diens handelsnaam en logo, te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten zoals in brochures voor prospects. De opdrachtgever kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen, waarna de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.

5.  Annulatie

Opdracht van bepaalde duur en minder of gelijk aan drie (3) maanden:

Bij annulatie 30 kalenderdagen of meer voor de afgesproken datum wordt 25% van het totaalbedrag van de opdracht aangerekend. Bij annulatie tussen 30 en 15 kalenderdagen voor de afgesproken datum wordt 50% van het totaalbedrag van de opdracht aangerekend. Bij annulatie binnen 15 kalenderdagen voor afgesproken datum wordt het totaalbedrag van de opdracht aangerekend.

In geval van een opdracht van onbepaalde duur of een opdracht van meer dan drie (3) maanden:  Bij annulatie 30 kalenderdagen of meer voor de afgesproken datum wordt 25% van het totaalbedrag aangerekend dat verschuldigd is bij een opdracht gelijk aan een looptijd van drie (3) maanden. Bij annulatie tussen 30 en 15 kalenderdagen voor de afgesproken datum wordt 50% van het totaalbedrag aangerekend dat verschuldigd is bij een opdracht gelijk aan een looptijd van drie (3) maanden. Bij annulatie binnen 15 kalenderdagen voor afgesproken datum wordt het totaalbedrag aangerekend dat verschuldigd is bij een opdracht gelijk aan een looptijd van drie (3) maanden. Gedurende de looptijd van de opdracht kunnen beide partijen de overeengekomen opdracht annuleren mits een opzegtermijn van een (1) maand in acht te nemen.

Alle gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiende uit verplichtingen die Flowcreator reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht, zullen bij elke vorm van annulatie aangerekend worden. Dit alles onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade.

Wijziging naar een datum die meer dan drie (3) weken  na de afgesproken datum valt, wordt als een annulatie beschouwd, waarbij bovenstaande annulatievoorwaarden gelden.

6.  Uitvoering als zelfstandig dienstverlener

Duur/datum en plaats van uitvoering is zoals aangegeven in de offerte.

Flowcreator verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen en met de vereiste zorg uit te voeren. Het betreft een middelenverbintenis. Partijen zijn geen exclusiviteit overeengekomen. Als zelfstandig dienstverlener is Flowcreator volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten. Flowcreator zal haar eigen infrastructuur en materialen gebruiken, tenzij anders overeengekomen.

Flowcreator is geen werknemer van de opdrachtgever, maar Flowcreator zal de algemene richtlijnen en strategische beslissingen genomen door de opdrachtgever respecteren.

Alle documenten, briefwisseling en onderhandelingen gevoerd tussen Flowcreator en de opdrachtgever, dienen aanzien te worden als een onontbeerlijk instrument om hen toe te laten de diensten overeenkomstig de overeenkomst uit te voeren en niet als de uitdrukking van enigerlei gezagsverhouding tussen Flowcreator en de opdrachtgever.

Geen van beide partijen verkrijgt op grond van de overeenkomst enig recht, enige macht of bevoegdheid om op te treden als werknemer, agent of vertegenwoordiger van de andere partij, voor welke doeleinden dan ook of om de andere partij te verbinden op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande toestemming van de andere partij.

7.  Samenwerking met derden

Flowcreator kan een beroep doen op onderaannemers voor de uitvoering van de overeenkomst zonder dat een voorafgaandelijk akkoord van de opdrachtgever nodig is.

Wanneer Flowcreator een andere derde partij aanraadt, gaat de opdrachtgever een rechtstreekse overeenkomst aan met deze derde partij. Het is alsdan aan de opdrachtgever om de voorgestelde partij te bevragen en uiteraard staat het de opdrachtgever nog steeds vrij om met een andere partij in zee te gaan.

8. Vertrouwelijkheid

Flowcreator respecteert de principiële vertrouwelijkheid van de opdracht en Flowcreator zal de informatie uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de diensten. Wanneer Flowcreator voor de uitvoering van een opdracht beroep doet op onderaannemers, worden onderaannemers ook verplicht om de vertrouwelijkheid te respecteren. Omgekeerd aanvaardt ook de opdrachtgever de vertrouwelijkheid van deze overeenkomst en opdracht te respecteren. Partijen kunnen desgewenst een aparte vertrouwelijkheidsovereenkomst aangaan teneinde de wederzijdse rechten en plichten met betrekking tot vertrouwelijkheid verder te definiëren.

9. Medewerking van de opdrachtgever en andere uitvoeringsmodaliteiten

Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht(en) te kunnen garanderen, verwacht Flowcreator van de opdrachtgever een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde informatie, zowel uit eigen inzicht als op eenvoudig verzoek. Flowcreator kan geenszins worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, noch kan de opdrachtgever de factuur niet of slechts gedeeltelijk voldoen, omwille van incorrecte of onvolledige of te laat bezorgde informatie van de opdrachtgever. Desgevallend kan een meerprijs worden doorgerekend voor extra verrichte werkzaamheden ingevolge foutieve of onvolledige informatie. Ook is Flowcreator alsdan steeds gerechtigd deze overeenkomst/haar prestaties op te schorten.

Indien in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op kantoor van de opdrachtgever of op een door hem aangewezen locatie, zorgt de opdrachtgever voor een adequate werkruimte en in redelijkheid gewenste en benodigde faciliteiten en dit zonder dat hiervoor kosten aan Flowcreator kunnen worden doorgerekend.

10. Meerdere contactpersonen

Indien de opdrachtgever meerdere contactpersonen heeft, is Flowcreator gerechtigd op instructie van één van die personen te handelen, tenzij anders overeengekomen.

11. Onmiddellijke beëindiging en overmacht

Flowcreator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, op elk ogenblik, zonder ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden indien er redenen zijn die de professionele samenwerking verhinderen zoals:

-              schending door de opdrachtgever van diens verplichtingen vermeld in onderhavige algemene voorwaarden en/of de offerte of enige andere overeenkomst tussen partijen;

-              belangenconflict;

-              indien de opdrachtgever Flowcreator zou verzoeken haar integriteit of aansprakelijkheid in het gedrang te brengen;

-              ingevolge faillissement, overlijden, onbekwaamheid, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de opdrachtgever.

De opschorting of ontbinding op basis van voorgaande gronden zal schriftelijk door Flowcreator worden medegedeeld.

De ontbinding van de overeenkomst brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en alsook alle toegestane betalingsvoorwaarden vervallen. De opdrachtgever zal Flowcreator alsdan in ieder geval steeds de vergoeding voor de ingeboekte diensten betalen, alsmede gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiende uit de verplichtingen die Flowcreator reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht, onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade.

Bovendien kunnen er zich situaties van force majeure (overmacht) voordoen. De volgende situaties zullen in ieder geval als een force majeure situatie te beschouwen zijn: elektronische panne, natuurrampen, brand, oorlog, files op de Europese wegen, overheidsmaatregelen in het kader van een epidemie/pandemie, ziekte van de aangeduide uitvoerder van de opdracht. Flowcreator kan niet aansprakelijk worden gehouden voor vertragingen of niet uitvoeren van de opdracht ingevolge deze overmacht situaties.

12. Feedback en klachten

De opdrachtgever zal Flowcreator tijdig de nodige feedback geven en haar onverwijld op de hoogte brengen van moeilijkheden of bezwaren. De opdrachtgever zal de projecten van Flowcreator nauwgezet opvolgen. Het indienen van klachten heeft evenwel geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichting.

13. Intellectuele eigendom

Flowcreator zal de intellectuele eigendomsrechten van de werken van de opdrachtgever respecteren. Flowcreator zal het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, dan wel haar gebruiksrechten, op alle door haar opgemaakte documenten en materialen, waaronder ook teksten, tekeningen, PowerPoints en notities behouden en dit ongeacht of hiervoor aan de opdrachtgever kosten werden in rekening gebracht. Deze rechten kunnen ook aan derden toebehoren. De opdrachtgever aanvaardt enkel een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave te verkrijgen, en dit in overeenstemming met de oorspronkelijk kenbaar gemaakte doelstellingen en bestemmingen. Dit gebruiksrecht gaat pas in vanaf de betaling van de factuur. Flowcreator en de opdrachtgever kunnen overeen komen om intellectuele eigendomsrechten over te dragen aan de opdrachtgever, maar dit enkel na het afsluiten van een afzonderlijke overeenkomst en na het bepalen van een meerprijs.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Flowcreator kan niets openbaar worden gemaakt of gebruikt. De opdrachtgever kan zonder voorafgaandelijke toestemming geen foto’s, video- of audio-opnames maken van trainingen. Deze toegekende rechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar. Elk werk dat door Flowcreator ontwikkeld wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de opdrachtgever. De opdrachtgever is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden ingevolge diens toedoen. 

In geval de opdrachtgever zelf materiaal aanreikt, zoals teksten of foto’s, of wanneer Flowcreator produceert volgens de zeer specifieke instructies van de opdrachtgever, garandeert de opdrachtgever dat het gebruik hiervan geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht en dat hij Flowcreator hiervoor zal vrijwaren. Ook zal de opdrachtgever dan steeds zelf zorgen voor de nodige toelatingen en rechten.

Flowcreator behoudt zich het recht voor de naar de opdrachtgever doorgestuurde en opgemaakte documenten en materialen te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie, zo gevraagd geanonimiseerd. 

Flowcreator heeft het recht om, tenzij expliciet anders afgesproken, het ontwerp te signeren en/of haar naam en/of logo te laten vermelden in het colofon van een publicatie, website, aankondiging of ander ontwerp. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel eigendomsrecht van Flowcreator of derden te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken, behoudens andersluidend akkoord tussen partijen.

14. Betaling en facturatie

Tenzij anders overeengekomen, zijn de tarieven weergegeven in EURO, exclusief BTW en andere taksen en eventuele andere bijkomende kosten. Onder bijkomende kosten vallen onder meer verplaatsingskosten, kosten voor advertisement. Indien Flowcreator dient in te staan voor opdrachten in het buitenland vallen alle kosten die onmiddellijk verband houden met de uit te voeren opdracht ten laste van de opdrachtgever. Bij opdrachten in het buitenland of waarbij de heenreis meer dan 100 km van het kantoor van Flowcreator bedraagt, wordt in ieder geval een hotelovernachting met ontbijt aangerekend. Andere bijkomende kosten kunnen zijn vertaalkosten, kosten voor bijkomende meetings.

Flowcreator behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen alvorens tot de uitvoering van de overeenkomst over te gaan.

De facturen van Flowcreator zijn integraal betaalbaar via het rekeningnummer van Flowcreator vermeld op de factuur, zonder korting en dit binnen de vijftien (15) dagen na de factuurdatum.

Facturen kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de zeven (7) dagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en gedetailleerde motivering. Indien Flowcreator geen (tijdige) betwisting bereikt binnen voormelde periode, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de opdrachtgever.

In geval een factuur aan meerdere personen is gericht, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de factuur.

Voor elke factuur dat geheel of gedeeltelijk niet is betaald op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest aangerekend aan de interestvoet bepaald door de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties van het openstaande bedrag voor wat betreft opdrachtgever.

Onverminderd het voorgaande behoudt Flowcreator zich het recht voor een forfaitaire schadevergoeding te vragen van 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van honderd vijfentwintig euro (€ 125,00) en dit onverminderd rechterlijke vordering tot vergoeding voor hoger bewezen schade.

Bovendien brengt de betalingsachterstand de opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden.

15. Aansprakelijkheid

De verbintenis in hoofde van Flowcreator is een middelenverbintenis.

De aansprakelijkheid van Flowcreator, contractueel en extracontractueel, is beperkt tot drie (3) keer het factuurbedrag van de factuur/facturen aangaande de gebrekkige prestaties.

Flowcreator zal in geen geval verplicht worden tot het vergoeden van schade ingevolge een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte voordelen of besparingen, verlies of vernietiging of beschadiging van de gegevens, noch tot het vergoeden van (andere) onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aan derden.

De uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid een gevolg is van fraude, bedrieglijk opzet, of wanneer de vigerende wettelijke bepalingen een dergelijke beperking niet zouden toelaten. 

Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, vervalt elke aanspraak ten aanzien van Flowcreator in elk geval indien de vordering in rechte niet is ingesteld binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden.

Indien Flowcreator wordt aangesproken ingevolge een fout of nalatigheid van Flowcreator en een derde en/of de opdrachtgever, zal Flowcreator ten hoogste aangesproken kunnen worden voor de schade die rechtstreeks is veroorzaakt door de fout of nalatigheid van Flowcreator zonder hoofdelijk of in solidum gehouden te zijn met die derde en/of de opdrachtgever.

De opdrachtgever zal Flowcreator vrijwaren tegen vorderingen van derden in verband met of voortvloeiende uit de opdracht ingevolge zijn fout.

16. Niet-afwervingsverplichting

De opdrachtgever verbindt zich er toe om gedurende de duurtijd van deze overeenkomst en gedurende een periode van zes (6) maanden na de beëindiging ervan, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op gelijk welke wijze of vorm, een (voormalig) onderaannemer van Flowcreator af te (laten) werven, mee samen te werken voor gelijke of gelijkaardige opdrachten of dergelijke personen aan te sporen of er toe te bewegen om aan minder gunstige voorwaarden samen te werken met Flowcreator. Partijen bevestigen uitdrukkelijk dat, in geval zou komen vast te staan dat deze beperking niet is toegestaan door de toepasselijke wetgeving of rechtspraak, deze beperking niet geacht zal worden nietig of ongeldig te zijn, maar dat ze beperkt zal worden tot zover maximaal toegelaten.

17. Slotbepalingen

De opdrachtgever kan zijn overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Flowcreator.

De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden (of delen ervan) doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen de opdrachtgever en Flowcreator, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van deze algemene voorwaarden.

Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen Flowcreator en de opdrachtgever. Alle geschillen tussen Flowcreator en de opdrachtgever behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar Flowcreator haar maatschappelijke zetel heeft.

 

Bijzondere Voorwaarden Flowcreator

Als Virtual Office & Automation Support Assistant biedt Flowcreator zowel een adviesverlenende service als een uitvoerende/operationele service aan.

1. Adviesverlening

Binnen het kader van de opdracht biedt Flowcreator advies aan om het administratief-operationele proces optimaal te laten verlopen. Dit houdt in dat Flowcreator voor- en meedenkt over het algemene administratief-operationeel proces, de opdrachtgever ondersteunt in de zoektocht van te gebruiken tools (bv. mogelijkheden tot connectie met bestaande toepassingen), zich verdiept in hoe de gekozen digitale tools ingezet kunnen worden om de administratie te automatiseren en te optimaliseren, uitzoekt hoe nieuwe deelprocessen efficiënt geïntegreerd kunnen worden in het bestaande administratieve proces, verbeterpunten aangeeft en helpt zoeken naar oplossingen bij problemen die opduiken tijdens het opzetten of aanpassen van het administratief-operationeel proces.

Flowcreator geeft hierbij duiding aan de opdrachtgever maar het nemen van de beslissing omtrent de te gebruiken tool én type abonnement valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de opdrachtgever. Ook het aankopen van tools of aangaan van abonnementen vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Bijgevolg vrijwaart de opdrachtgever Flowcreator van iedere aanspraak in verband met de genomen beslissing ter zake. Advies is steeds geldig op het moment van het geven van het advies aangezien gebruikstools en apps continue veranderen.

2. Uitvoerende/operationele dienstverlening

Flowcreator kan de opdrachtgever bijstaan met automation support services zoals met de administratieve afhandeling van een abonnement, het opzetten, bijstellen en testen van de procesautomatisatie.

Flowcreator biedt ook “office” diensten aan, d.w.z. uitvoerende taken i.f.v. het administratief proces van de opdrachtgever (bv. e-mails behandelen en opvolgen, facturatie, klantenopvolging, planning, taken, dienst-na-verkoop,…).

3. Nadere toelichting omtrent materialen aan te leveren door de opdrachtgever

De opdrachtgever zal Flowcreator voor de uitvoering van de overeenkomst alle noodzakelijke aan te leveren materiaal (als bv. digitale afbeeldingen, bestanden en gegevens) ter beschikking stellen met inachtneming van de door Flowcreator gegeven aanwijzingen, specificaties en hoeveelheden.

De afgesproken termijnen zijn bindend voor de opdrachtgever. Bij het niet naleven van deze termijnen is het mogelijk dat ook prestaties van Flowcreator worden opgeschort aangezien deze intussen bijvoorbeeld een ander project is opgestart. Zodoende kan de eventueel afgesproken aflevertermijn mogelijks opschuiven. Partijen zullen dienaangaande te goeder trouw handelen. Na het afsluiten van een opdracht is Flowcreator gerechtigd de materialen te vernietigen, dan wel nog enige periode op te slaan (max. 1 jaar na het afsluiten van de opdracht). Flowcreator neemt de passende maatregelen voor een veilige bewaring van de aangeleverde materialen.

De opdrachtgever dient te garanderen dat de aangeleverde materialen:

–  niet in strijd zijn met de goede zeden, de openbare orde, de wet, een (plaatselijk geldend) overheidsvoorschrift, rechten van derden, of beleid / richtlijnen / andere criteria (van de licentiegever);

–  niet als aanstootgevend, confronterend of schokkend ervaren zullen worden;

Op Flowcreator rust geen enkele verplichting om de aangeleverde materialen na ontvangst te toetsen en de opdrachtgever te waarschuwen. Niettemin heeft Flowcreator te allen tijde het recht het plaatsen van materialen te weigeren indien zich één van de hiervoor bedoelde omstandigheden voordoet. De opdrachtgever blijft in dit geval in ieder geval steeds verplicht de overeengekomen prijs te voldoen.

Flowcreator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aspecten van de aangeleverde materialen  aan te passen omwille van technische redenen.

Na de aflevering van digitale bestanden en gegevens is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de opslag en kwaliteit van de aangeleverde materialen.

Flowcreator zal de wachtwoorden ontvangen van de opdrachtgever strikt vertrouwelijk houden en gepast beveiligen.

Laatste Update: March 2023

bottom of page