top of page

Disclaimer en Privacy Policy

Deze Disclaimer gaat uit van:

Flowcreator BV

bedrijfstak Flowcreator

 

Iepersestraat 433 . 8800 Roeselare

ondernemingsnummer 0770.489.014 . RPR Gent (afdeling Kortrijk)

website www.flowcreator.be . e-mailadres welkom@flowcreator.be

 

(verder genaamd ‘Flowcreator’)

 

Flowcreator behoudt zich het recht voor onderhavige Disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen. Flowcreator raadt je aldus aan dit document periodiek te bekijken. Indien je niet akkoord kan gaan met onderstaande bepalingen vraagt Flowcreator je om haar website te verlaten.

 

Deze Disclaimer werd voor het laatst geüpdatet op 4 maart 2023.  

 

Inhoud van de website

Flowcreator streeft ernaar de inhoud en informatie van deze website up to date en correct weer te geven. Echter, de inhoud en informatie op deze website (teksten, afbeeldingen, video’s etc.) is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Zo garandeert Flowcreator bijvoorbeeld geenszins de geschiktheid van de informatie in een specifiek geval, noch de redelijkheid ervan. Het is mogelijk dat er alsnog fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en informatie zitten.

 

Heb je zelf verkeerde informatie gezien? Contacteer Flowcreator dan via welkom@flowcreator.be.  

Flowcreator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen.

 

Wanneer de website verwijst naar andere websites of specifieke hyperlinks bevat, betekent dit niet dat Flowcreator alle inhoud van deze websites goedkeurt en in geen geval kan zij dus verantwoordelijk gesteld worden voor het deugdelijk functioneren van of de inhoud van deze andere websites.

 

Werking van de website

Daarenboven streeft Flowcreator naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze website. Flowcreator kan evenwel niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat. Flowcreator kan niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door de toegang tot of het gebruik van de website.

 

Flowcreator kan te allen tijde de toegang tot (delen van) de website afsluiten, zij het voor onderhoud of enige andere reden.

Privacy Policy

 

Deze privacy policy gaat uit van :

 

Flowcreator BV

bedrijfstak Flowcreator

 

Iepersestraat 433 . 8800 Roeselare

ondernemingsnummer 0770.489.014 . RPR Gent (afdeling Kortrijk)

website www.flowcreator.be . e-mailadres welkom@flowcreator.be

 

(verder genaamd ‘Flowcreator’)

 

Deze privacy policy gaat uit van Flowcreator in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de website www.flowcreator.be, alsook op de verwerking van de gegevens van haar klanten.

Flowcreator zal jouw persoonsgegevens, zijnde informatie waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden, met grote zorg behandelen, de passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, vernietiging, beschadiging onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, dan wel andere onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Flowcreator verwerkt jouw gegevens met respect voor de principes van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid.

Flowcreator wenst je door middel van deze privacy policy in te lichten over :

 • welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;

 • waarvoor jouw gegevens worden gebruikt en de rechtsgrond;

 • hoe ze worden beschermd;

 • met wie ze worden gedeeld;

 • of jouw persoonsgegevens naar het buitenland worden doorgestuurd; en

 • hoe lang ze worden bewaard.

Vervolgens wordt uitgelegd hoe je jouw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen.

 

Deze transparantie zorgt ervoor dat je geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van jouw persoonsgegevens.

 

Flowcreator kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. Flowcreator zal de laatste versie van de privacy policy op haar website publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. Indien ingevolge de toepasselijke wetgeving jouw voorafgaandelijke toestemming nodig is voor wijzigingen aan deze privacy policy, zal Flowcreator je contacteren.

 

Deze privacy policy werd voor het laatst op 4 maart 2023 geüpdatet.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt Flowcreator?

Flowcreator beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden.  

Flowcreator verwerkt de volgende persoonsgegevens :

 • Generieke gegevens zoals voornaam en naam, geslacht, telefoonnummer, functie, adres, e-mailadres, gsm-nummer;

 • Financiële gegevens zoals bankgegevens;

 • Login gegevens voor online tools;

 • Andere persoonsgegevens die je vrijwillig aan Flowcreator zou meegeven.

Wanneer u op de www.flowcreator.be website surft, kan eveneens jouw IP-adres en gedragsdata gevangen worden o.a. via cookies.

 

In dit kader verwijst Flowcreator eveneens naar haar Cookie Policy dewelke je via deze link kunt raadplegen.

 

Er worden geen gevoelige persoonsgegevens verzameld.

Je kan Flowcreator jouw persoonsgegevens overgemaakt hebben via e-mail, via haar sociale media-pagina’s (bijvoorbeeld Linkedin, Facebook, Messenger, Instagram), door het surfen op de website www.flowcreator.be, dan wel op andere wijze. Flowcreator kan jouw gegevens ook via derde partijen ontvangen hebben bv. na een doorverwijzing of via openbare bronnen zoals de KBO bekomen hebben.

 

Vergeet Flowcreator niet te informeren over een wijziging van jouw persoonsgegevens indien deze informatie voor Flowcreator relevant is. Flowcreator streeft er op haar beurt naar om jouw persoonsgegevens accuraat te houden.

 

Indien je bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat Flowcreator de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren.

 

Waarvoor gebruikt Flowcreator jouw persoonsgegevens?

Precontractuele communicatie en uitvoeren van de klantenovereenkomst 

Flowcreator gebruikt jouw persoonsgegevens in de eerste plaats om je haar diensten te kunnen aanbieden. Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen jou en Flowcreator te kunnen uitvoeren.

 

Bv. Flowcreator verwerkt jouw voornaam, naam, telefoon- en gsm-nummer en e-mailadres om met jou te communiceren over de toegewezen taken, om offertes en facturen te sturen. Via jouw telefoonnummer kunnen we ook telefonisch communiceren. Van contactpersonen binnen een firma zullen we doorgaans geen persoonlijk thuisadres verwerken, maar uiteraard wel van ondernemingen die hun maatschappelijke zetel thuis hebben ingeschreven.

 

Bv. Het is mogelijk dat je ons jouw persoonlijke logingegevens doorgeeft zodoende wij jouw online tools kunnen beheren.

 

Optimalisatie van de diensten en degelijk klantenbeheer

Verder kan Flowcreator jouw persoonsgegevens gebruiken om haar diensten te optimaliseren en voor degelijk klantenbeheer. Dit op basis van de gerechtvaardigde belangen van Flowcreator.

 

Bv. We houden een lijst van onze contacten bij in onze CRM en marketing tool  

Bv. Uit de analyse van cookies kunnen we afleiden welke pagina’s van de website het meest gelezen worden.

 

Promotie

Wanneer je klant bent van Flowcreator, kan jouw e-mailadres, voornaam, naam, telefoon- en/of gsm-nummer en geslacht ook gebruikt worden om verdere gelijke of gelijkaardige diensten aan je  voor te stellen en om je te informeren over weetjes in de sector. Dit op basis van het gerechtvaardigde belang van Flowcreator.

 

Wanneer je apart zou inschrijven op een nieuwsbrief of promo zonder dat je klant bent, zal jouw toestemming voor de verwerking van jouw voornaam, naam, geslacht en e-mailadres gevraagd worden.

 

In geval de promo gebaseerd is op toestemming, kan je Flowcreator op ieder moment verzoeken dergelijke inlichtingen of nieuwsbrieven niet langer te versturen.

 

Ook wanneer wij je anderszins zouden contacteren op basis van ons gerechtvaardigd belang, kan je ons steeds laten weten niet geïnteresseerd te zijn en zodoende jouw recht van bezwaar uitoefenen.

 

Statistieken en beveiliging

Verder zal de website ook statistieken over het surfgedrag van de bezoekers verzamelen. Ook zal de website cookies bevatten. Daarbij kan jouw IP-adres gevangen worden. Deze verwerking van de op die manier verkregen persoonsgegevens is gebaseerd op gerechtvaardigd belang voor wat de veiligheid en goede werking van onze website betreft. Behoudens voor wat betreft de noodzakelijke cookies, vragen wij altijd jouw toestemming.

 

Wettelijke verplichtingen en vrijwaring van rechten

Daarnaast gebruikt Flowcreator jouw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn en om haar rechten te vrijwaren op basis van haar gerechtvaardigd belang (bv. in geval van een geschil zal zij jouw persoonsgegevens gebruiken om je de nodige correspondentie te sturen, facturen moeten voor 7 jaar bewaard worden).

 

Wanneer Flowcreator jouw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal je hieromtrent voorafgaandelijk alle relevante informatie ontvangen en zal jouw toestemming hiertoe worden gevraagd indien nodig.

 

Flowcreator doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot jouw persoonsgegevens of profiling te nemen.

 

Welke beschermingsmaatregelen heeft Flowcreator doorgevoerd?

Flowcreator heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden, geheimhoudingsverklaringen wanneer nodig), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up, toegang beperken tot personen die de gegevens nodig hebben) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s, beveiliging van netwerkverbindingen door gebruik van een Secure Socket Layer (SSL)) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

 

Flowcreator streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard en grootte van haar activiteiten, met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen.

 

Flowcreator’s website kan links, plug-ins naar externe websites bevatten. Indien je persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen in de eerste plaats op als verwerkingsverantwoordelijke.

 

Met wie deelt Flowcreator jouw persoonsgegevens?

Flowcreator deelt jouw gegevens enkel met externe dienstverleners die Flowcreator bijstaan in de uitvoering van de diensten. Te denken valt aan haar IT-providers, accountant en onderaannemers.

 

Deze externe dienstverleners zijn eveneens gebonden aan de privacy wetgeving en Flowcreator maakt met hen de nodige afspraken (bv. door het afsluiten van een verwerkersovereenkomst). Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens niet voor eigen doeleinden.

 

Ten slotte worden jouw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken. Flowcreator zal je hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen indien dit is toegestaan.

 

Gaan jouw persoonsgegevens naar het buitenland?

Flowcreator kan jouw persoonsgegevens naar andere landen overdragen. In geval van transmissie naar landen buiten de EEA, zal Flowcreator de nodige maatregelen blijven nemen om jouw rechten met betrekking tot persoonsgegevens te garanderen en de veiligheid en integriteit ervan te verzekeren. Het is mogelijk dat het derde land reeds als adequaat werd beschouwd door de Europese Commissie. Verder gebeurt de doorgifte veelal op basis van de standard contractual clauses zoals goedgekeurd door de Europese Commissie en eerder uitzonderlijk op basis van de corporate binding rules.

 

Hoe lang bewaart Flowcreator jouw persoonsgegevens?

Flowcreator zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. In principe worden jouw klantengegevens bewaard tot één jaar na de beëindiging van de klantenrelatie.

Indien je promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel ontvangt, worden jouw voornaam, naam, geslacht, e-mailadres bewaard tot op het moment dat je jezelf uitschrijft wanneer je geen klant bent.

 

Verder bewaart Flowcreator de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen met betrekking tot de bewaring van gegevens. Flowcreator zal daarom de desbetreffende gegevens tot 7 jaar na het afsluiten van een opdracht bewaren. Flowcreator houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen (10 jaar voor contractuele aansprakelijkheid, bij rechtsvordering: tot einde van de procedure).

 

Na het verstrijken van de retentieperiode zal de data verwijderd worden.

 

Welke rechten heb je?

Je hebt verschillende rechten :

 1. Recht van toegang en recht om een kopie te bekomen

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage. Flowcreator stuurt je dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een kopie.

 1. Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking van toestemming

Verder kan je ook om een aanpassing of wissing van jouw persoonsgegevens verzoeken of vragen om een (bepaald) gebruik of verwerking te beperken (bijvoorbeeld wanneer Flowcreator de juistheid van jouw persoonsgegevens dient te controleren) of jouw toestemming intrekken (indien van toepassing).

 1. Recht van bezwaar

Je kan in bepaalde gevallen een bezwaar indienen en Flowcreator dus vragen om te stoppen om bepaalde gegevens te verwerken, wanneer je degelijke en legitieme redenen hebt om dit te doen bv. in het kader van direct marketing.

 1. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

Je hebt het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerker over te dragen.

 1. Recht om klacht te richten aan de bevoegde autoriteit

Klachten kan je bovendien steeds richten aan de bevoegde autoriteiten. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be

 

Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving.

 

Toepasselijke wet en rechtbank

Op deze privacy policy, het verwerken van de persoonsgegevens is in principe het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy en het verwerken van persoonsgegevens tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar Flowcreator haar vestigingsadres heeft indien dit is toegestaan overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

 

Contactpunt

Heb je vragen, wens je een verzoek of een bezwaar met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens of deze privacy policy in te dienen? Neem dan contact op met Flowcreator via welkom@flowcreator.be. Denk eraan een bewijs van uw identiteit toe te voegen.

 

Flowcreator zal je zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laat Flowcreator je hier binnen 1 maand de reden weten. Het al dan niet kunnen uitoefenen van jouw rechten hangt samen met de verwerking en de rechtsgrond.

Laatste update March 2023

bottom of page